คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนวัดผล

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน-วัดผล

 1. งานทะเบียนวัดผล จะใช้เวลาในการทำเอกสาร ประมาณ 5 - 7 วันทำการ และเมื่อเอกสารเสร็จจะแจ้งกลับทาง Email
 2. เมื่อได้รับ email แจ้งให้มารับเอกสาร จะแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
  2.1 นักเรียนปัจจุบัน โปรดนำภาพถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวนรูปใช้ตามจำนวนชุดที่ขอทำเอกสาร
  2.2 ศิษย์เก่า โปรดนำภาพถ่ายเสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่มีตราของสถาบันใดๆและไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้น ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายหน้าตรง รวบผม เปิดหน้าดูเรียบร้อย จำนวนรูปใช้ตามจำนวนชุดที่ขอทำเอกสาร
 3. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อาคาร 6 ชั้น 1
 4. สำหรับผู้ขอเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้กรอกข้อมูลส่วนที่ 5 ด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญทั้งหมด
 5. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องงานทะเบียนวัดผลจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูลและทำเอกสารได้
 6. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้ที่ช่องค้นหาด้านล่าง โดยพิมพ์เลขบัตรประชาชน
 7. หากท่านต้องการติดต่อทะเบียน
  e-mail: watphon@satrinon.ac.th
  สแกน qr-code