SATRINONTHABURI Pre-test 2019

     แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทดสอบศักยภาพ pretest เนื่องจากนักเรียนระดับประถมศึกษาหลายโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการทดสอบศักยภาพ (pretest) ในการเตรียมสอบเข้า ม.1 จึงขอเปลี่ยนแปลงวันจัดทดสอบ pretest ของโรงเรียนสตรีนนทบุรี จากวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เป็นวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 และยึดเวลาในการดำเนินการสอบตามตารางสอบเดิม