ผู้อำนวยการโรงเรียน


ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน